ประวัติส่วนตัว

 • ชื่อ     :  นายวิศรุต วรรธนะปราการ
 • เกิด    :  7 มกราคม 2521
 • นามเรียกขานวิทยุสมัครเล่น  :  HS4LUP (25 พฤษภาคม 2542)

ประวัติการศึกษาและการทำงาน

 • ประถมศึกษา  :  โรงเรียนสาคริชวิทยา จังหวัดชัยภูมิ
 • มัธยมศึกษา  :  โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ
 • อุดมศึกษา  :  ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • สถานจัดการและอนุรักษ์พลังงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  :  2542-2547
 • บมจ.ทีโอที  : 2547 ถึงปัจจุบัน

ความสนใจ

 • คอมพิวเตอร์, ระบบปฏิบัติการ Linux, อินเตอร์เน็ต, โปรแกรมออกแบบสายอากาศ
 • วิทยุสมัครเล่น, วิทยุ CB 27 MHz, พัฒนาสายอากาศในรูปแบบใหม่
 • อิเล็กทรอนิกส์, งานดัดแปลง Switching Power Supply จากคอมพิวเตอร์
 • หนังสือ, รู้รอบตัว, Hobby Electronics, 100 วัตต์, ต่วยตูน, FHM, นักเลงรถกระบะ

My Station