สรุปทฤษฎีไฟฟ้าและสายอากาศเพื่อสอบวิทยุสมัครเล่น

ขอเสนอเนื้อหาที่สรุปไว้และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเพื่อนๆ นักวิทยุสมัครเล่นรุ่นใหม่จะหมั่นศึกษาหาความรู้ในทุกๆ หมวดวิชาเพิ่มเติมจากการอบรม และฝึกฝนทักษะในการสื่อสารให้ถูกต้อง เพื่อเพิ่มศักยภาพในความเป็นนักวิทยุสมัครเล่นให้เกิดกับตัวท่านเอง

Read more