Omnidirecional WIFI Antenna 6dbi

สายอากาศ Wifi แบบ J pole collinear ความถี่ 2.4GHz โครงสร้างคล้ายคลึงกับที่ใช้ในย่านวิทยุสมัครเล่น สามารถเพิ่มอัตราขยายได้โดยง่ายเพราะความยาวส่วนแพร่กระจายคลื่นยาวเท่าๆ กัน

Read more

9dbi Omni Rubber Duck

สายอากาศ WIFI Antenna แบบรอบตัวที่ติดมากับ Wireless Router หรือ Access point นั้นมีอัตราขยายไม่มากนักประมาณ 2-5 dBi หากต้องการเสาที่มีอัตราขยายเพิ่มขึ้นก็ต้องลงทุนเปลี่ยนเสาใหม่ ที่มีขายกันอยู่ก็ราคาค่อนข้างแพง มาดูรายละเอียดภายในของเสาอากาศที่มีขายกันนั้นข้างในทำด้วยอะไรบ้าง

Read more

Modify WIFI Antenna 2

สายอากาศ AMOS ตามชื่อที่ผู้คิดค้นตั้งชื่อไว้นั้นคือสายอากาศประเภท Halfwave collinear หรือ Franklin Antenna ที่วางอยู่หน้า reflector ที่เป็นโลหะความกว้างไม่มากนักเพื่อให้ Beamwidth ไม่แคบเกินไป และช่วยให้อิมพิแดนซ์ลดลงมาเหลือประมาณ 200 ohm และต่อเข้ากับสายนำสัญญาณผ่าน quater wave tranformer ได้อย่างลงดัวพอดี

Read more

Modify WIFI Antenna

ที่ความถี่ 2450MHz จะมีความยาวคลื่นประมาณ 12.24cm พิจารณาจากความยาวเสาเทียบกับความยาวคลื่นแล้วพบว่ามันคือสายอากาศประเภท Franklin Antenna ที่มีส่วนแพร่กระจายคลื่นยาว λ/2 และมีส่วนกลับเฟสยาว λ/2 สลับกันไป ทำให้เราสามารถชุดสายอากาศในลักษณะเดียวกันนี้ได้โดยง่าย

Read more