Fuchs Antenna Matching Unit

วิทยุกระจายเสียงคลื่นสั้นครอบคลุมหลายย่านความถี่ เมื่อใช้กับสายอากาศ Long Wire จึงต้องมีวงจรแมตชิ่งเพื่อปรับให้ใช้ได้กับย่านความถี่ต่าง ก็ได้คำปรึกษาจากเวปบอร์ด 153rt ให้ใช้วงจร Fuchs Antenna Matching Unit ซึ่งใช้งานได้ในย่าน 80m – 10m

Read more

สายอากาศฟังวิทยุคลื่นสั้น

วิทยุคลื่นสั้นใช้ความถี่ในช่วง 3 -30 MHz ระบบสายอากาศที่ใช้มีขนาดยาวมากๆ เพราะความยาวคลื่นยาวมากเมื่อเทียบกับความถี่ 2 เมตรของวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น สายอากาศที่ทำได้ง่ายๆ ก็คือสายอากาศแบบครึ่งความยาวคลื่นป้อนสายเข้าที่ปลาย (End Fed Half Wave Antenna) ผมใช้ความยาวประมาณ 21 เมตร พาดจากหลังคาบ้านฝั่งนึงข้ามไปหาห้องนอนอีกฝั่งนึง

Read more

ฟังวิทยุคลื่นสั้น

TECSUN PL-310ET เป็นวิทยุที่ใช้ระบบ Digital Signal Processing ในการรับสัญญาณ ช่วยให้สามารถตัดสัญญาณรบกวนได้ดีที่เดียว สามารถรับฟังโดยไม่มีการรบกวนจากวิทยุชุมชนอีกเลย แถมยังรับวิทยุคลื่นสั้นจากต่างประเทศได้อีกด้วย

Read more